Jeg arbeider prosjekt orientert med konkrete tema. Temaene er ofte knyttet mot mennesker og menneskelige relasjoner. Jeg arbeider med «følelsen av» menneskelig aktivitet i et relativt abstrakt formspråk. Jeg dokumentere ved bruk av tegning, maleri og foto. Prosjektene kan strekke seg over lang tid.

Kart til prosjektet: Skog 2014- 2019
I work project-oriented with concrete themes. The themes are often linked to people and human relationships. I work with the "feeling" of human activity in a relatively abstract idiom. I document using drawing, painting and photography. The projects can extend over a long period of time.